środa, 17 czerwca 2015

Umowa najmu – co warto wiedzieć?Rzadko zdarza się, że przyjeżdżając na stałe do Szwajcarii mamy możliwość od razu kupić dom lub mieszkanie. W większości przypadków pobyt zaczyna się od znalezienia i najęcia mieszkania. Prawo, na podstawie którego tworzy się umowy najmu reguluje prawa i obowiązki wynajmujących i najemców. Podpisując umowę najmu jednocześnie zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Dowolność formy

Prawo nie wymaga żeby umowa najmu miała jakąś określoną formę. Co więcej, nie wyklucza zawarcia jej wyłącznie ustnie. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków wykorzystywana jest standardowa forma umowy najmu, czyli forma pisemna. Wydaje się oczywiste, że właśnie taki sposób zawarcia umowy najmu daje najlepsze zabezpieczenie nie tylko wynajmującemu ale także najemcy.

Umowa – co trzeba zawrzeć?
O ile tak jak w większości umów pole do formowania wzajemnych praw i obowiązków jest dość szerokie, o tyle bez problemu można wskazać jakie główne elementy umowa taka powinna zawierać:

  •  Strony umowy: Niezbędne jest precyzyjne określenie tożsamości właściciela i najemcy. Wyłącznie osoba, której dane znajdują się w umowie i która ją podpisała będzie mogła korzystać z wszystkich praw z niej wynikających oraz być zobowiązana do wywiązywania się z nałożonych na nią umową obowiązków.
  •   Przedmiot umowy: Konieczne jest dokładne wskazanie jaka nieruchomość jest przedmiotem umowy, z dokładnym wskazaniem jej położenia i pomieszczeń wchodzących w jej skład (np. strych lub piwnica).
  •  Czas najmu: Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Większość umów nie określa końca najmu. W takim przypadku stronom przysługuje jej wypowiedzenie, którego zasady i terminy również powinny być określone w umowie.
  • Czynsz i opłaty: W umowie określa się wysokość miesięcznego czynszu i opłaty dodatkowe (np. internet, media itp.), które mają być pokrywane przez najemcę. Jeśli dodatkowe opłaty nie są wymienione w umowie, można założyć, że są wliczone w czynsz.

·         Obowiązek zapłaty kaucji oraz jej wysokość muszą być zawarte w treści umowy. Służy ona jako zabezpieczenie właściciela na wypadek ewentualnych zniszczeń i jeśli nie została wykorzystana to zwraca się ją najemcy wraz z końcem umowy (okres może być długi w zależności od kogo wynajmujemy mieszkanie) W przypadku lokali mieszkalnych kaucja wynosi maksymalnie trzykrotność miesięcznego czynszu.  Zgoda na podnajem mieszkania musi być również wyrażona w umowie najmu.

Ważne!
Zamiast płacić kaucję można zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia, które pokryje ewentualne szkody. Jej roczny koszt to ok. 150-250 CHF. 
W większości przypadków właściciel wymaga ubezpieczenia od Odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa szkody jakie mogą być wyrządzone w  mieszkaniu przez osobę je wynajmującą. 

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Ubezpieczenie na wypadek bezrobociaWszyscy pracownicy w Szwajcarii, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego muszą być objęci ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Połowa płatność dokonywana jest przez pracownika, a druga połowa przez pracodawcę.
   
Twoje składki na ubezpieczenie od bezrobocia są bezpośrednio potrącane z pensji brutto przez pracodawcę. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić następujące warunki:
·     w ciągu dwóch lat przed utratą pracy i zarejestrowaniem się w urzędzie pracy należy być przynajmniej przez 12 miesięcy zatrudnionym w pracy gwarantującej opłacanie składek na ubezpieczenie od bezrobocia;
·         należy pozostać w dyspozycji urzędu pracy ale także w tym samym czasie aktywnie szukać pracy na własną rękę.

Ważne jest by pamiętać o tym, że zrezygnowanie z dotychczasowej pracy bez uzasadnionego powodu może skutkować zawieszeniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych na pewien okres czasu.

Zasiłek dla bezrobotnych
W przypadku niezawinionej utraty pracy, osoba bezrobotna ma prawo do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia wpłacanego na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Natomiast jeżeli osoba, która straciła pracę ma na utrzymaniu dziecko lub jej stopa życiowa w przeliczeniu na dzień spadnie poniżej określonego minimum, kwota wypłacanego zasiłku wzrasta do 80 procent.
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest jako codzienna dieta pokrywająca pięć dni w tygodniu. Prawo do jego pobierania rozpoczyna się po okresie pięciu dni oczekiwania wykazujących brak pracy. Zasiłek dla bezrobotnych umożliwia uzyskanie maksymalnie 400 dziennych diet w okresie do 2 lat. Jednakże osobom, które ukończyły 55 lat i opłacały składki na ubezpieczenie przez co najmniej 18 miesięcy, przysługuje prawo do otrzymania 520 diet.
W większości przypadków właściwy urząd pracy umożliwia udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy stażach co nie wyklucza równoczesnego pobierania zasiłku.

Rejestracja w urzędzie pracy

            W celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, należy w pierwszym dniu braku zatrudnienia zgłosić się do urzędu pracy najbliższego swojemu miejscu zamieszkania. Po zarejestrowaniu, dwa razy w miesiącu wymagane jest uczestnictwo w spotkaniach doradczych i kontrolnych organizowanych przez regionalne biura pośrednictwa pracy*. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w urzędzie płatności świadczeń, które można wybrać przy rejestracji w urzędzie pracy.

Ważne!

Należy pamiętać, że świadczenia są wypłacane wyłącznie wtedy, gdy osoba bezrobotna mieszka w Szwajcarii. Opuszczenie kraju w trakcie okresu, w którym trwa uprawnienie do otrzymywania zasiłku skutkuje automatycznym anulowaniem płatności, które nie będą również wypłacone w formie ryczałtu. Jeśli zezwolenie na pobyt wygasłoby, podczas gdy nadal trwa uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych, zostanie ono przedłużone na okres pozostający do wygaśnięcia uprawnienia.