poniedziałek, 16 maja 2016

Zasiłki rodzinne w Szwajcarii

Zasiłki rodzinne w Szwajcarii mają na celu wspomożenie rodziców, którzy ponoszą koszty związane z utrzymaniem swoich dzieci. Pod pojęciem Familienzulage są rozumiane tzw. Kinderzulagen (dodatki na dzieci) oraz Ausbildungszulagen (dodatek na potrzeby związane z nauką dziecka). Ponadto do FamZG zaliczamy także szwajcarskie becikowe (Geburtszulage), a także zasiłki adopcyjne (Adoptionszulagen). 


Pobierający
Federalne prawo zasiłkowe odnosi się do osób pracujących oraz prowadzących własną działalność, ale nie związaną z sektorem rolniczym. Osobom bezrobotnym z ograniczonymi dochodami również przysługują zasiłki na podstawie AHV, czyli obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego w Szwajcarii. Należy jednak podkreślić, że osób zatrudnionych w rolnictwie lub samodzielnych rolników dotyczy specjalna ustawa, która także umożliwia im pobór świadczeń, lecz na innych warunkach.

Prawo do zasiłku
Zasiłek przysługuje na dzieci niezależnie od tego, czy pobierający są w związku małżeńskim czy nie oraz, czy dziecko jest adoptowane czy też biologiczne. Prawo do pobierania zasiłku mają również przybrani rodzice, jeśli dziecko większość czasu przebywa w ich miejscu zamieszkania lub przebywało aż do uzyskania pełnoletności. Podobnie rzecz ma się w przypadku dzieci z rodzin zastępczych lub domów dziecka, jeśli tylko są utrzymywane i wychowywane nieodpłatnie.

Rodzaje zasiłków i czas poboru
Familienzulagengesetz, czyli federalna ustawa o zasiłkach rodzinnych przewiduje dwa rodzaje zasiłków:
1. Kinderzulage – minimum 200 franków miesięcznie, wypłacane od narodzin aż do ukończenia 16. roku życia. Dzieciom, które ze względu na niepełnosprawność czy chorobę nie są w stanie podjąć pracy, ów zasiłek przysługuje aż do ukończenia 20. roku.
2. Ausbildungszulage – minimum 250 franków, wypłacane miesięcznie od 16. roku życia aż do ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku.
Wysokość zasiłków może zostać podniesiona przez władze danego kantonu. Dlatego zasiłki rodzinne pomiędzy nimi mogą mieć różne wysokości. Kantony bardzo często wypłacają także dodatki adopcyjne lub/oraz becikowe.
Zasiłki nie przysługują dzieciom, których miesięczny dochód przekracza 28 080 franków oraz czynnym zawodowo i dodatkowo uczęszczającym na kursy lub do szkoły.

Zasiłki dla dzieci mieszkających poza Szwajcarią
Zasiłki dla dzieci mieszkających poza granicami konfederacji są wypłacane tylko wtedy, kiedy państwo jest do tego zobowiązane z tytułu umów międzypaństwowych. Tym samym dzieciom mieszkającym na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (ESWH) zasiłki zostaną wypłacone w pełnej wysokości.
Zasiłek będzie także wypłacany na dzieci, które z uwagi na naukę opuściły terytorium konfederacji. W tym wypadku odpowiednie organy wychodzą z założenia, że dziecko na minimum 5 lat zatrzyma miejsce zamieszkania w Szwajcarii i na tej podstawie przysługuje mu odpowiedni zasiłek rodzinny.

Praca na pół etatu i inne…
Osobom zatrudnionym na pół etatu bądź mniej przysługuje również zasiłek rodzinny. Warunek? Zarobki muszą być wyższe niż 585 franków miesięcznie, co daje 7020 franków rocznie. W przypadku niższego wynagrodzenia niż to wyżej wymienione można się starać o zasiłek rodzinny z tytułu bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że tu również napotkamy na warunki, które trzeba będzie spełnić. Pracującym u kilku pracodawców wynagrodzenia się sumuje, a za dodatki rodzinne odpowiada ta firma, gdzie dana osoba zarabia najwięcej.
Ważne: W trakcie niezdolności do pracy lub choroby pracownika świadczenia rodzinne są mu wypłacane w tym miesiącu w którym zaistniały owe okoliczności lub przez 3 kolejne miesiące. Przyszłym mamom również w trakcie ciąży będzie wypłacany dodatek. Długość jego poboru wynosi jednak maksymalnie 16 tygodni.

Wypłata zasiłku
Zasiłki rodzinne są wypłacane w następującej formie:
  •  Wraz z wynagrodzeniem w przypadku pracowników.
  • Poprzez Familienausgleichskasse w przypadku freelancerów oraz pracowników, których pracodawcy nie są zobowiązani do uiszczania składek.
  • Poprzez kantonalną AHV-Ausgleichskasse, właściwą dla miejsca zamieszkania, jeśli pobierającymi są osoby nie będące czynnymi zawodowo. Zasiłki za minione lata też mogą zostać wypłacone…
Można złożyć wniosek o wypłatę zasiłku za wcześniejsze lata, warunek jest tylko jeden – będzie on nam wypłacony za maksymalnie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Termin ten obowiązuje dla roszczeń powstałych od 1 stycznia 2009. Dla wcześniejszych lat zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terenie danego kantonu w danym okresie czasu.
Nie należy zapominać o tym, że niesłusznie pobierane zasiłki muszą zostać zwrócone!

Obowiązek zgłaszania zmian
Zmiany mające wpływ na wysokość zasiłku oraz na prawo do jego poboru muszą niezwłocznie zostać zgłoszone w odpowiedniej placówce Familienausgleichskasse. Oprócz zmian w sytuacji rodzinnej, materialnej czy finansowej dotyczy to również oczywiście narodzin lub śmierci dziecka, wyprowadzki dziecka z Szwajcarii, rozpoczęcia, przerwania, zakończenia nauki; separacji lub rozwodu oraz innych zmian związanych z prawem do opieki nad dzieckiem; podjęcia pracy przez drugiego rodzica; zmiany kantonu, w którym jest zatrudniony rodzic lub w którym mieszka dziecko. Bezrobotni powinni zgłaszać zmiany dotyczące dochodów oraz prawa do zasiłku z tytułu podjęcia pracy.


 Artykuł dzięki: http://job-profi.pl

piątek, 13 maja 2016

Macierzyństwo w Szwajcarii

Wszystkie mamy, który wykonują pracę zarobkową (są zatrudnione, prowadzą własną działalność gospodarczą, otrzymują zasiłek bezrobotny czy też pracują w firmie męża lub członka rodziny) posiadają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Tzw. tacierzyńskie, urlop ojcowski płatny, nie jest na ten moment przewidziany w prawie szwajcarskim. 

Długość i wartość świadczenia macierzyńskiego 
 
Osoby pracujące- w pełnym wymiarze godzin, a także w częściowym - mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego o długości 98 dni (14 tygodni) od momentu, kiedy taki urlop został przyznany. W momencie, kiedy Mama wcześniej wróci do pracy traci prawo do świadczenia.
Mamy mają prawo do 80% wynagrodzenia w formie świadczenia pieniężnego, natomiast maksymalnie 196 chf dziennie. Różnego rodzaju prawa kantonalne czy też kontrakt o pracę może przewidywać inne lepsze warunki świadczeń.

W pierwszych 8 tygodniach po porodzie Mama ma zakaz pracy.

Warunki  

Aby móc otrzymywać świadczenia macierzyńskie dana osoba musi być ubezpieczona poprze AVS/AHV przynajmniej przez 9 miesięcy przed porodem oraz pracować przez okres pięciu miesięcy przed porodem.

Jeżeli przed porodem Kobieta jest na zasiłku bezrobotnym lub nabyła do niego prawo również ma prawo do świadczeń macierzyńskich.

Początek urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński rozpoczyna się w momencie narodzenia dziecka

Czy pracodawca może zwolnić Kobietę w trakcie urlopu macierzyńskiego. 

Nie, pracodawca nie ma takiego prawa.


Dokładne informacje można znaleźć w tych poradnikach:

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/mutterschaft-_-schutz-der-arbeitnehmerinnen.html 

Ubezpieczenie wypadkowe - w pracy i poza pracą


Pracodawca w Szwajcarii ma obowiązek ubezpieczenia swoich pracowników od wypadków w pracy. Jeżeli osoby zatrudnione pracują przynajmniej 8 godzin tygodniowo w tej samej firmie, pracodawca zobowiązany jest również ubezpieczyć Nas od wypadków poza miejscem pracy. 

Deklaracja w przypadku wypadku ?

W momencie kiedy przydarzy wam się wypadek- w pracy czy też poza nią-powinniście niezwłocznie zgłosić to waszemu pracodawcy. Pracodawca ze swojej strony bezpośrednio musi zgłosić wypadek swojemu ubezpieczycielowi. Wy jako pracownicy otrzymujecie formularz, który wy lub wasz lekarz powinien wypełnić i odesłać jak najszybciej do ubezpieczyciela. Od tego zależy jak szybko w późniejszym czasie zostanie wypłacone świadczenie.

Wypłata pensji w sytuacji wypadku

W sytuacji wypadku, pracodawca jest zobowiązany wypłacać 80% pensji podczas określonego okresu czasu. Długość tego okresu nie jest określona prawnie. Jeżeli chodzi o decyzję trybunałów biorąc pod uwagę pierwszy rok pracy, wypłata w wysokości 80% wypłacana jest przez 3 tygodnie. Każdy pracodawca w tej kwestii może dowolnie ubezpieczyć swoich pracowników, dlatego należy to doczytać w umowie o pracę.

Czy pracodawca może nas zwolnić w przypadku niezdolności do pracy?

Jeżeli jesteście niezdolni do pracy w związku z wypadkiem, pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika podczas określonego czasu.

Czy możemy pracować posiadając zwolnienie lekarskie?
W przypadku niezdolności do pracy, nie mamy prawa pracować. W przeciwnym przypadku Ubezpieczyciel może zwrócić się do nas o zwrot wypłaconych świadczeń.

Kto opłaca składki na Ubezpieczenie wypadkowe w Szwajcarii?

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych są obowiązkiem pracodawcy.Składki na obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków poza  pracy należą do obowiązków pracownika.
Zgodnie z konwencją pracodawca może również płacić składki za wypadki nieprofesjonalne.


Jaka jest ubezpieczona pensja?

Dzienne diety(Les indemnités journalières) i renty są obliczane na podstawie ubezpieczonego wynagrodzenia. Ubezpieczone zarobki są równe wynagrodzeniu determinującemu AVS/AHV do 148 200 CHF rocznie lub 406 CHF dziennie. Część pensji nieobjęte AVS/AHV ze względu na wiek ubezpieczonego, a także zasiłki rodzinne, które są przyznawane jako zasiłek na dziecko, szkolenie lub sprzątanie, są również częścią składową ubezpieczonego wynagrodzenia.

Zgodnie z szwajcarskim indeksem cen konsumpcyjnych renty są co do zasady dostosowywane do inflacji co dwa lata. Jeśli jednak wskaźnik wzrośnie o ponad 4% w ciągu roku, renty zostaną skorygowane wcześniej.


Ważne

Należy sprawdzić w umowie o pracę, później w każdej liście płac (certificat de salaire) czy ubezpieczenie wypadkowe jest, na jakim poziomie oraz czy co miesiąc jest ono opłącane przez pracodawcę. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które będzie pokrywało naszą pensję w 100%. Oferty w tej dziedzinie są indywidualne i zależą od wielu czynników takich jak  m.in.wiek oraz wykonywany  zawód.