poniedziałek, 1 czerwca 2015

Ubezpieczenie na wypadek bezrobociaWszyscy pracownicy w Szwajcarii, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego muszą być objęci ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Połowa płatność dokonywana jest przez pracownika, a druga połowa przez pracodawcę.
   
Twoje składki na ubezpieczenie od bezrobocia są bezpośrednio potrącane z pensji brutto przez pracodawcę. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić następujące warunki:
·     w ciągu dwóch lat przed utratą pracy i zarejestrowaniem się w urzędzie pracy należy być przynajmniej przez 12 miesięcy zatrudnionym w pracy gwarantującej opłacanie składek na ubezpieczenie od bezrobocia;
·         należy pozostać w dyspozycji urzędu pracy ale także w tym samym czasie aktywnie szukać pracy na własną rękę.

Ważne jest by pamiętać o tym, że zrezygnowanie z dotychczasowej pracy bez uzasadnionego powodu może skutkować zawieszeniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych na pewien okres czasu.

Zasiłek dla bezrobotnych
W przypadku niezawinionej utraty pracy, osoba bezrobotna ma prawo do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia wpłacanego na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Natomiast jeżeli osoba, która straciła pracę ma na utrzymaniu dziecko lub jej stopa życiowa w przeliczeniu na dzień spadnie poniżej określonego minimum, kwota wypłacanego zasiłku wzrasta do 80 procent.
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest jako codzienna dieta pokrywająca pięć dni w tygodniu. Prawo do jego pobierania rozpoczyna się po okresie pięciu dni oczekiwania wykazujących brak pracy. Zasiłek dla bezrobotnych umożliwia uzyskanie maksymalnie 400 dziennych diet w okresie do 2 lat. Jednakże osobom, które ukończyły 55 lat i opłacały składki na ubezpieczenie przez co najmniej 18 miesięcy, przysługuje prawo do otrzymania 520 diet.
W większości przypadków właściwy urząd pracy umożliwia udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy stażach co nie wyklucza równoczesnego pobierania zasiłku.

Rejestracja w urzędzie pracy

            W celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, należy w pierwszym dniu braku zatrudnienia zgłosić się do urzędu pracy najbliższego swojemu miejscu zamieszkania. Po zarejestrowaniu, dwa razy w miesiącu wymagane jest uczestnictwo w spotkaniach doradczych i kontrolnych organizowanych przez regionalne biura pośrednictwa pracy*. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w urzędzie płatności świadczeń, które można wybrać przy rejestracji w urzędzie pracy.

Ważne!

Należy pamiętać, że świadczenia są wypłacane wyłącznie wtedy, gdy osoba bezrobotna mieszka w Szwajcarii. Opuszczenie kraju w trakcie okresu, w którym trwa uprawnienie do otrzymywania zasiłku skutkuje automatycznym anulowaniem płatności, które nie będą również wypłacone w formie ryczałtu. Jeśli zezwolenie na pobyt wygasłoby, podczas gdy nadal trwa uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych, zostanie ono przedłużone na okres pozostający do wygaśnięcia uprawnienia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza